Yapı Denetimini belirleyen kısa adı (YAMBİS) olarak adlandırılan yapı müteahhitliği bilişim sistemini belirleyen yönetmelik 16,12,2010 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Uyulmarı gerekenler şöyle açıkladı.

“Ülkemizde yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar belirlenmemiştir. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla ” İmar Kanunu ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 sayılı Kanun” ile bu hususa ilişkin düzenlemeler için önemli bir adım atılmıştır. Bahsi geçen kanuna dayanılarak hazırlanan “yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkırda Yönetmelit ” Resmi Gazetenin 16/12/2010 tarih ve 27787 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği Müteahhitlik Bilgi Sistemi Bakanlığımızca devreye alınmıştır.

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tâbi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi amaçlanmakta, yapı müteahhitliğinin , yeterliliği haiz olanların yapabileceği bir sektör haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığımızca; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28, 42 ve 44. maddelerini dğiştiren 5940 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik” gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhidin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yetki belgesi numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı müteahhidinin ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası’nın ilgili idarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40. bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44. bölümünde yer alan “yapı müteahhidi yetki belge numarası” hanesine kaydedilmesi zorunludur.

Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden “Vatandaş Girişi” linkinden yetki belgesi numaraları olup, olmadığını sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösteriri ticaret sicil gazeteleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan “Vatandaş girişi” linkinden elektronik formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmaları yeterli olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve yetki belgesi numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir.

Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kendilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını bakanlığımız Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlenmesini sağlayacaktır. Konu ile ilgili iş ve işlemlerde açıklanan esaslara uyulması, konunun önemine ve aciliyetine binaen gerekli duyuruların ildeki tüm kaymakamlıklara, İl Özel İdaresine, belediyelere, Yapı Denetim Kuruluşlarına, Meslek odalarının Temsilciliklerine, ilgililerin bağlı bulundukları sivil toplum örgütlerine varsa Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine ve Serbest Bölge Müdürlüklerine yapılması, imkanlar dahilinde medya ve kamuoyuna açık alanlarda ilan edilebilir”

56 kez görüntülendi